Zrealizowane projekty

Zarządzanie dokumentami, Archiwizacja, Biznes, Sektor finansowy

Archiwum spraw klientów

2011 EMC Documentum
Opis Projektu

System pozwala zautomatyzować procesy przekazywania dokumentów z oddziału banku, przetwarzania, przechowywania i wyszukiwania dokumentów bankowych.

Funkcje
 • Automatyzacja procesów przekazywania dokumentów z oddziałów banku (informacje inkasowe, pierwotna rejestracja dokumentów w oddziałach) oraz ich rejestracja w magazynach regionalnych
 • Automatyzacja skanowania, przetwarzania, przechowywania i wyszukiwania dokumentów w archiwach elektronicznych i fizycznych
 • Automatyzacja i rozliczanie procesów wycofania i zwrotu dokumentów
 • Segregacja poziomów dostępu do informacji atrybutywnych i treści dokumentów na poziomie oddziałów, dyrekcji regionalnych, oddziałów centralnych banku, a także w kontekście segmentu klienta (9 poziomów segmentacji) oraz różne role pracowników banku
 • Agregacja i wizualizacja analitycznego raportowania o plikach klienta, zautomatyzowane procesy, generowanie inwentaryzacji i aktów rozbieżności
 • Integracja z istniejącymi systemami bankowymi w celu automatyzacji organizacji dostępu pracowników banku do systemu
 • Archiwum spraw klientów, pobieranie informacji o klientach i istniejących umowach z innych systemów bankowych
Wyniki wdrożenia
 • Zbudowano scentralizowane przechowywanie dokumentów kredytowych dla klientów korporacyjnych w celu obniżenia kosztów związanych z dystrybucją dokumentów papierowych, utratą dokumentów, a także automatyzacją procesów wprowadzania i replikacji dokumentów
 • W projekcie na różnych etapach wzięło udział do 15 pracowników soft Xpansion
 • Archiwum stanowiło podstawę do automatyzacji podejmowania decyzji i administrowania kredytami korporacyjnymi dla dużych klientów Banku, obsługi zleceń płatniczych, obsługi kredytów dla małych i średnich firm oraz prywatnych przedsiębiorców.
 • System zapewnia komfortową pracę nawet 6000 jednoczesnym użytkownikom. Archiwum zawiera około 3 000 000 dokumentów użytkownika

System oceny wniosków kredytowych dla dużych firm

2011 EMC Documentum
Opis Projektu

System pozwalający zautomatyzować proces rozpatrywania wniosku kredytowego przez bank, zbudowany w postaci scentralizowanego repozytorium dokumentów kredytowych z ograniczonym dostępem dla pracowników instytucji finansowej.

Funkcje
 • Automatyzacja etapu Time to Yes (podejmowania decyzji) procesu kredytowego – tworzenie i wypełnianie danych wniosku kredytowego, rozpatrywanie przez służby i akceptacja
 • Elastyczne ustalanie trasy procesu biznesowego na podstawie danych z wniosku kredytowego i żądanych warunków kredytu
 • Automatyzacja etapu „Time to Money” (dokumentowanie kredytu) procesu kredytowego – powszechne akceptowanie i podpisywanie umowy kredytowej, zastawu, poręczeń, w tym podpisu elektronicznego
 • Podsystem utrzymania aktualnych warunków umów kredytowych, wskaźniki monitoringu, harmonogram sprawdzania zabezpieczeń
 • Agregacja i wizualizacja raportów analitycznych dla klientów, grup klientów, prowadzenie „historii kredytowej” kredytobiorców
 • Utworzenie funkcji kontrolnej w procesach obsługi wniosków kredytowych
 • Generowanie raportów o statusie akceptacji niektórych dokumentów i regularne wysyłanie takich raportów do menedżerów
 • Integracja z innymi systemami i usługami bankowymi w celu uporządkowania koncepcji „pojedynczego klienta”
 • Elastyczne zróżnicowanie praw dostępu w zależności od roli i stanowiska pracownika, jednostki strukturalnej, typu dokumentu, segmentu klienta
 • Podsystem do obliczania wskaźników kredytowych, współczynników wypłacalności i zabezpieczeń
 • Scentralizowane repozytorium informacji o grupach firm, pożyczkobiorcach, wnioskach kredytowych i wskazaniach, limitach kredytowych, kowenantach, obiektach zabezpieczeń; wszystkie informacje są przechowywane centralnie i dostępne dla użytkowników zgodnie z ich władzą publiczną
 • Wyszukiwanie dokumentów w repozytorium po różnych atrybutach, możliwość eksportu wyników do formatu MS Excel
Wyniki wdrożenia
 • Stworzenie scentralizowanego repozytorium dokumentów kredytowych dla klientów korporacyjnych w celu obniżenia kosztów związanych z dystrybucją dokumentów papierowych, utratą dokumentów, automatyzacją procesu wprowadzania i replikacji dokumentów
 • Automatyzacja procesów rozpatrywania wniosków kredytowych w służbach i oddziałach Banku, podejmowanie decyzji kredytowych, automatyzacja pracy komitetu kredytowego z uwzględnieniem centralizacji funkcji back-office na poziomie regionów i makroregionów
 • Monitorowanie dyscypliny wydajnościowej w procesach obsługi wniosków kredytowych
 • Agregacja i wizualizacja raportów analitycznych dla klientów, grup klientów, segmentów klientów, prowadzenie „historii kredytowej” klientów korporacyjnych
 • Segregacja dostępu do informacji o kliencie w zależności od oficjalnych uprawnień użytkownika systemu
 • Automatyczne i półautomatyczne (z późniejszym wypełnieniem) generowanie dokumentacji towarzyszącej
 • Integracja z innymi systemami bankowymi w celu uporządkowania koncepcji „pojedynczego klienta”