Управление кадровыми процессами – электронная система, которая автоматизирует и включает в себя процессы управления персоналом, – заявление о поиске, обучении, переводе в другое подразделение, справка с места работы, заявление на отпуск и принятие графика отпусков, изменение списка рабочих мест, увольнение , платформенный бот и т. д.

Система предназначена для предприятий и организаций различных форм собственности, финансовых учреждений и органов государственной власти.

Wdrożenie Systemu Zarządzania procesami HR zabezpieczy przezroczyste współdziałanie jednostek zleceniodawcy w trakcie pracy, zmniejszy czas na stworzenie, wyszukiwanie i przetwarzanie dokumentów kadrowych, zwiększy dyscyplinę wykonawczą, bezpieczeństwo i niezawodność przechowywania informacji, pozwoli na podział praw dostępu, uniemożliwi ryzyka utraty i zwiększy skuteczność procesu zarządzania personelem organizacji w całości.

Funkcje:

Zgłoszenie o poszukiwaniu pracowników – automatyzacja procesu biznesowego, określenie uczestników i marszrut przekazania zgłoszenia, śledzenie jego statusu, podsystem regularnych przypomnień z możliwością zawiadomienia kierownika, automatyczne tworzenie listu uchwalającego dobór personelu

Podsystem zarządzania szkoleniem pracowników – automatyzacja procesu biznesowego przetwarzania zgłoszeń o opracowaniu kursu elektronicznego, zgłoszeń o udziale w treningach, w tym w zakresie dokształcenia, badanie opinii, testowanie, kalendarz przedsięwzięć, funkcjonał zaproszenia współpracowników na przedsięwzięcie, integracja planów przeprowadzenia szkoleń z kalendarzem osobistym i korporacyjnym, podsystem regularnych przypomnień z możliwością zawiadomienia kierownika

Zgłoszenie o wydaniu zaświadczenia z miejsca pracy – automatyzacja procesu biznesowego pozwalającego na złożenie przez współpracownika zgłoszenia o otrzymaniu zaświadczeniu z miejsca pracy. Niniejsze narzędzie pozwala na znaczne uproszczenie samego procesu złożenia zgłoszenia o otrzymaniu zaświadczenia z miejsca pracy, a także na istotnie skrócenie czasu przetwarzania tego zgłoszenia

Zgłoszenie o przeniesieniu współpracownika – automatyzacja procesu kadrowego przemieszczenia współpracownika wewnątrz organizacji (z jednej jednostki do drugiej). Niniejsze narzędzie sprzyja dużemu zmniejszeniu czasu na stworzenie, poszukiwanie i monitorowanie wszystkich zgłoszeń o przeniesieniu pracowników, umożliwia zwiększenie skuteczności pracy komórki ds. kadr, zabezpiecza niezawodne i bezpieczne przechowywanie dokumentacji kadrowej

Zgłoszenie o przeniesieniu współpracownika – automatyzacja procesu kadrowego przemieszczenia współpracownika wewnątrz organizacji (z jednej jednostki do drugiej). Niniejsze narzędzie sprzyja dużemu zmniejszeniu czasu na stworzenie, poszukiwanie i monitorowanie wszystkich zgłoszeń o przeniesieniu pracowników, umożliwia zwiększenie skuteczności pracy komórki ds. kadr, zabezpiecza niezawodne i bezpieczne przechowywanie dokumentacji kadrowej

Uchwalenie harmonogramu urlopów – kompleksowy podsystem pozwalający pracownikom na planowanie terminów urlopów z góry, ich uwalenie w trybie automatycznym ze swoimi kierownikami i umieszczenie informacji w programie kadrowym organizacji. Oprócz zaoszczędzania czasu uchwalenia harmonogramów urlopów podsystem umożliwia podział urlopów współpracowników w ciągu całego roku i uniknięcie błędów przy sporządzeniu harmonogramów urlopów w ramach całej organizacji

Wniosek o urlopie – to narzędzie pozwalające personelu firmy na złożenie w trybie elektronicznym wniosków o urlopie z ich następnym uchwaleniem przez wszystkich kierowników. Integracja z systemem kadrowym organizacji i synchronizacja harmonogramów urlopów z tym programem

Zwolnienie współpracownika i wypełnienie karty obiegowej – to zautomatyzowane procesy biznesowe umożliwiające tworzenie i wypełnianie kart obiegowych współpracowników w trybie elektronicznym, które optymizują i bardzo przyśpieszają procedury uzgodnieniowe przy ich zwolnieniu. W oparciu o znane informacje o współpracownikach, którzy się zwalniają (ich kierownikach, jednostkach itp.), system automatycznie wyznacza marszrutę dokumentu w procesie zwolnienia

Zalety systemu:

Zarządzanie procesami HR
Adaptacja decyzji zgodnie z prawem lokalnym, lokalizacja w języku zleceniodawcy, wdrożenie, szkolenie partnerów lokalnych
Zarządzanie procesami HR
Szerokie możliwości w zakresie ustawienia decyzji i jej rozwoju: opracowanie własnych procesów, raportów, wzorców bez programowania
Zarządzanie procesami HR
Potężne możliwości integracyjne: system może być integrowany z każdymi systemami i portalami obsługującymi narzędzia integracji, na przykład systemem elektronicznego obiegu dokumentów, portalem wewnętrznym itp.
Zarządzanie procesami HR
Możliwość rozmieszczenia systemu w chmurze lub na serwerach zleceniodawcy
Zarządzanie procesami HR
Kryptograficzna ochrona informacji, obsługa KPE
Zarządzanie procesami HR
Adaptacyjne wzornictwo dla pracy na przenośnych urządzeniach i tabletach
Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz plików cookies
Dane służą do usprawnienia pracy z naszym serwisem oraz statystyk korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz na stronie «Polityka poufności» oraz «Cookies»
Skontaktować z nami Skontaktować z nami